Szanowni Państwo,

od dnia 25 maja 2018 roku stosowane będzie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”.

Mając na względzie potrzebę jak najlepszej ochrony Państwa praw wynikających z nowych przepisów informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach, adres: ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, NIP: 657 261 73 25, REGON: 26 01 96 243, telefon: 41 343 15 93 zwany dalej „ZTM”.
 2. W ZTM powołany został Inspektor Ochrony Danych. Adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce, adres e-mail: iod@ztm.kielce.pl. Dane dotyczące Inspektora Ochrony Danych są dostępne na stronie internetowej ZTM i Punktach Obsługi Pasażerów.
 3. ZTM przetwarza następujące kategorie Pani/Pana danych osobowych: dane identyfikacyjne, dane adresowe oraz dane kontaktowe. W uzasadnionych przypadkach związanych w szczególności z udzieleniem ulgi na przejazd czy też pobraniem opłaty dodatkowej za przejazd oraz należności za przejazd, ZTM przetwarza również dane osobowe dotyczące Pani/Pana stanu zdrowia, stanu rodzinnego i stanu majątkowego.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez ZTM w następujących celach:
  • przedstawienia ofert ZTM, w tym podmiotów współpracujących z ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b lub lit. f RODO),
  • zawarcia i wykonania umowy przewozu łączącej Pani/Pana z ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. c RODO),
  • realizacji przez ZTM czynności wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym: wystawiania, przechowania faktur oraz dokumentów księgowych, udzielania odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianych przepisami (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c i lit. e RODO),
  • marketingu ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • tworzenia zestawień, analiz, statystyk na potrzeby wewnętrzne ZTM (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • ustalenia i dochodzenia roszczeń przez ZTM w związku z prowadzoną działalnością, w tym windykacji, egzekucji wierzytelności lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZTM, przed organami ścigania, organami orzekającymi, w tym sądami powszechnymi, sądami administracyjnymi, Sądem Najwyższym, w postępowaniach administracyjnych, w tym podatkowych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • pobrania opłaty dodatkowej za przejazd oraz należności za przejazd (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e RODO).

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z ZTM są dostępne w siedzibie ZTM.  

 1. Pani/Pana dane mogą być udostępniane przez ZTM:
  • podmiotom i organom, którym ZTM jest zobowiązany lub upoważniony udostępnić dane osobowe na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym podmiotom oraz organom uprawnionym do otrzymania od ZTM danych osobowych lub uprawnionych do żądania dostępu do danych osobowych na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • podmiotom pośredniczącym w sprzedaży usług ZTM lub organizującym akcje marketingowe,
  • podmiotom obsługującym systemy informatyczne ZTM,
  • podmiotom świadczącym ZTM usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, pomoc prawną, podatkową, rachunkową działającym na zlecenie ZTM,
  • podmiotom prowadzącym działalność pocztową lub kurierską,
  • podmiotom współpracującym z ZTM, w związku z usługami oferowanymi przez te podmioty.

Dane dotyczące podmiotów współpracujących z ZTM są dostępne w siedzibie ZTM.

 1. Pani/Pana dane osobowe obecnie nie są przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG). Może się jednak okazać, że w czasie trwania umowy ZTM zdecyduje się na przekazanie danych poza EOG jednak wyłącznie w zakresie, na jaki pozwalać będzie prawo.
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres:
  • przez czas wykonywania obowiązków, np. wystawienia faktury,
  • przez czas obowiązywania umowy, w szczególności umowy przewozu zawartej z ZTM, a po jej zakończeniu, w związku z obowiązkiem prawnym ZTM wynikającym z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,
  • przez czas niezbędny do dochodzenia roszczeń przez ZTM w związku z prowadzoną działalnością lub obrony przed roszczeniami kierowanymi wobec ZTM na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

W każdym momencie przetwarzania danych osobowych ZTM kieruje się zasadami ograniczenia celu, minimalizacji danych i ograniczonych okresów przetwarzania.

 1. W związku z przetwarzaniem przez ZTM Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w tym profilowania, oraz na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy ZTM będzie przetwarzał Pani/Pana dane osobowe w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.
 2. Podanie Pani/Pana danych osobowych jest konieczne w celu określonym w ust. 4 powyżej, dla:
  • zawarcia i wykonania umowy zawartej z ZTM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy zawartej z ZTM,
  • otrzymywania ofert lub marketingu produktów oferowanych przez ZTM, w tym w imieniu i na rzecz podmiotów współpracujących ze ZTM, a konsekwencją niepodania Pani/Pana danych osobowych jest brak możliwości otrzymywania tych ofert lub marketingu produktów lub usług.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane przez ZTM w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą profilowane.
 4. Zasady opisane w niniejszym dokumencie będą stosowane od dnia 25 maja 2018 r. Tekst ogólnego europejskiego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) znajdzie Pani/Pan na stronie: https://www.giodo.gov.pl/pl/569/9276.
 5. W przypadku jakichkolwiek pytań czy wątpliwości dotyczących ochrony Pani/Pana danych osobowych w ZTM prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych, o którym mowa w ust. 2.