1. KKM może być wydawana jako karta imienna lub na okaziciela.
 2. E-karta imienna wydawana jest użytkownikowi zgodnie z pkt. 5-12 i po zakupie dowolnego biletu okresowego zapisanego na e-karcie, a w przypadku elektronicznej portmonetki - po pierwszym doładowaniu kwotą nie mniejszą niż 10 zł – z wyłączeniem osób posiadających prawo do bezpłatnych przejazdów.
 3. E-karta na okaziciela:
  1. będąca nośnikiem elektronicznej portmonetki jest wydawana po jej pierwszym doładowaniu kwotą co najmniej 50 zł;
  2. będąca nośnikiem biletu okresowego jest wydawana po zakupie dowolnego biletu okresowego.
 4. E-karta imienna zostaje wydana na podstawie pisemnego wniosku:
  1. Osoby, która ukończyła 13 lat,
  2. przedstawiciela ustawowego małoletniego, który nie ukończył 13 lat lub opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych całkowicie - zwanych dalej wnioskodawcą.
 5. Wniosek o wydanie e-karty można pobrać w PSB lub ze strony internetowej www.kkm.ztm.kielce.pl.
 6. Wniosek o wydanie e-karty należy złożyć w PSB, które weryfikują dane zawarte we wniosku oraz potwierdzają uprawnienia do ulg lub bezpłatnych przejazdów zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Niekompletny lub błędnie wypełniony wniosek o wydanie e-karty nie będzie rozpatrywany.
 8. Dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie e-karty podlegają ewidencji ZTM zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych.
 9. W celu wydania e - karty wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić się do PSB z:
  1. dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość wnioskodawcy;
  2. wypełnionym wnioskiem;
  3. aktualnym zdjęciem (35x45mm);
  4. dokumentami potwierdzającymi typ ulgi i czas jej obowiązywania zgodnie z odrębnymi przepisami;
 10. Zdjęcie o którym mowa w pkt. 10 ppkt. 3), podlega zwrotowi po spersonalizowaniu e-karty.
 11. E-kartę imienną wnioskodawca jest zobowiązany odebrać w PSB w okresie wskazanym przez przyjmującego wniosek, nie później niż w okresie 60 dni od dnia złożenia wniosku.
 12. Każdorazową zmianę danych osobowych (m. in. nazwisko, imię, adres) wnioskodawca jest zobowiązany zgłosić do PSB w celu uaktualnienia danych osobowych zawartych na e-karcie.
 13. Aktualizacja danych na e-karcie jest dokonywana w trybie wydania e- karty – bezpłatnie.
 14. Duplikat e-karty imiennej lub na okaziciela tego samego typu może być wydany w przypadku:
  1. zniszczenia lub uszkodzenia e-karty;
  2. zagubienia lub kradzieży e-karty.