Deklaracja dostępności serwisu kkm.ztm.kielce.pl

Zarząd Transportu Miejskiego w Kielcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej kkm.ztm.kielce.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego kkm.ztm.kielce.pl

Data publikacji strony internetowej: 2013.04.01

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020.03.01

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niezgodne elementy strony WCAG 2.1 Wytyczna 1.1.1 Informacja nietekstowa

Powód: Elementy nietekstowe zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Planowany dzień aktualizacji: 2020-12-31

Oświadczenie sporządzono dnia 2020.03.23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Artur Gas, adres poczty elektronicznej dostepnosc@ztm.kielce.pl.  Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 41 343 15 93. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

ZTM KIELCE, ul. Głowackiego 4, 25-368 Kielce

Opis dostępności wejścia do budynku i przechodzenia przez obszary kontroli:

  • Są 2 wejścia jedno od ulicy a drugie od podwórka.
  • Od ulicy znajdują się kasy do których prowadzą  schody 4 stopnie – brak pochylni dla wózków.
  • Od podwórka jest wejście do sekretariatu, Dyrekcji, Księgowości, Działu Technicznego, które znajduje się na 3 piętrze. Na 2 piętrze znajduje się dział przewozów.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

  • W budynku nie ma windy

Opis dostosowań:

  • Brak.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych:

  • W odległości 50 metrów od budynku znajdują się 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach:

  • Jest możliwość.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu:

  • Nie ma możliwości korzystania z tłumacza języka migowego. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.