Pobierz regulamin doładowań KKM (PDF)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 2/2013 Dyrektora Zarządu Transportu Miejskiego w Kielcach z dnia 19.01.2017r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Doładowania Elektronicznej Kieleckiej Karty Miejskiej Przez Serwis Internetowy.

REGULAMIN DOŁADOWANIA ELEKTRONICZNEJ KIELECKIEJ KARTY MIEJSKIEJ PRZEZ SERWIS INTERNETOWY

Użyte pojęcia i definicje mają poniżej przedstawione znaczenie:

 • ZTM – ZARZĄD TRANSPORTU MIEJSKIEGO w Kielcach, ul. Głowackiego 4.
 • KKM – KIELECKA KARTA MIEJSKA
 • PSB - Punkt Sprzedaży Biletów - należy przez to rozumieć komórkę organizacyjną ZTM właściwą ds. przyjmowania wniosków o wydanie KKM i wydawania KKM, sprzedaży biletów elektronicznych oraz przyjmowania reklamacji;
 • E-KARTA - elektroniczna karta będąca nośnikiem biletów elektronicznych,
 • SDK – System Doładowania Karty - serwis internetowy w ramach witryny www.kkm.ztm.kielce.pl umożliwiający zakup biletu z wykorzystaniem płatności elektronicznych,
 • Doładowanie - zakup elektronicznych biletów przeznaczonych do korzystania z usług przewozowych w pojazdach komunikacji miejskiej w Kielcach,
 • Regulamin - niniejszy dokument regulujący doładowanie e-karty,
 • Klient (Usługobiorca) - osoba fizyczna korzystająca z doładowania w serwisie internetowym SDK,
 • Umowa - umowa doładowania E-kart zawarta pomiędzy Usługobiorcą a ZTM wskutek złożenia przez Usługobiorcę zamówienia wybranego biletu oraz potwierdzenia przez ZTM realizacji zlecenia w formie wskazanej w niniejszym Regulaminie,
 • Usługa przeniesienia - zapis zakupionego za pomocą SDK biletu elektronicznego na e-kartę za pomocą czytnika w pojeździe MPK lub automacie stacjonarnym lub PSB
 • OPE – Operator Płatności Elektronicznych

§1

Usługa doładowania karty przez serwis internetowy

 1. ZTM świadczy usługę doładowania w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144 póz. 1204 z późn. zm.).
 2. Dostępnymi formami płatności za doładowanie są przelewy bankowe oraz karty płatnicze.

§2

Warunki zawierania umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną

 1. Zawarcie Umowy odbywa się za pośrednictwem serwisu internetowego SDK.
 2. Zawarcie Umowy jest możliwe w przypadku akceptacji Regulaminu przez Usługobiorcę.

§3

Realizacja usługi drogą elektroniczną

 1. Warunkiem realizacji usługi przeniesienia jest wpływ środków doładowania na konto rozliczeniowe wskazane przez ZTM z podaniem w tytule przelewu kodu transakcji uzyskanego w SDK.
 2. Usługa przeniesienia za pomocą kasownika w pojazdach komunikacji miejskiej oraz automatach stacjonarnych udostępniona zostanie po upływie 24h od momentu zarejestrowania płatności w systemie. Wpływ środków doładowania na konto rozliczeniowe wskazane przez ZTM w serwisie SDK potwierdzony zostanie informacją przesłaną na adres poczty elektronicznej Usługobiorcy.
 3. Jednym doładowaniem można dokonać zakupu jednego wybranego biletu.
 4. Każde wykonanie usługi doładowania i przeniesienie może zostać potwierdzone w postaci wydruku strony internetowej, na której jest prezentowana informacja o przeniesieniu.
 5. W celu otrzymania faktury VAT za bilet zakupiony w ramach doładowania, Usługobiorca powinien w terminie 7 dni od momentu zakupu zgłosić się do PSB zlokalizowanych przy:
  • ul. Głowackiego 4
   tel. (41) 343 15 93 w. 33
  • ul. Żytnia (przy ulicy)
   tel.(41) 361 49 38
  • ul. Żytnia 1 (Hala Widowiskowo-Sportowa)
   tel. (41) 343 10 90
  • Dworzec Autobusowy ul. Czarnowska 12
   tel. (41) 368 17 09
  • minidworzec os. Ślichowice
   tel. 693 400 113
  • minidworzec os. Świętokrzyskie
   tel. 693 400 193
 6. Z chwilą podania danych osobowych Usługobiorca wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie podanych danych osobowych w zbiorze danych osobowych Dane są przetwarzane wyłącznie do realizacji doładowania. Dodatkowo zgodnie z art. 24 ust. l ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych Dz.U. z 2002 r. nr 101, póz. 926 z późniejszymi zmianami:
  • administratorem danych przekazanych w wyniku korzystania z SDK jest ZTM,
  • dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług oferowanych przez SDK i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
  • Usługobiorca posiada prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania.

§4

Proces rejestracji i zakupu

 1. Warunkiem nabycia biletu jest prawidłowe wprowadzenie przez Klienta danych wymaganych przez SDK.
 2. Klient, który po raz pierwszy zamierza skorzystać z SDK powinien:
  1. zarejestrować się w Serwisie wprowadzając do formularza rejestracyjnego:
   1. numer E-Karty
   2. datę urodzenia
   3. hasło
   4. adres e-mail
  2. zaakceptować Regulamin przy użyciu pola wyboru o etykiecie „Akceptuj" umieszczonego na stronic rejestracji w SDK.
  3. po otrzymaniu automatycznego e-maila potwierdzającego rejestrację w serwisie Klient powinien kliknąć na odsyłacz zamieszczony w otrzymanej wiadomości e-mail w celu aktywowania swojego konta w SDK.
 3. Jeżeli zmieni się regulamin SDK warunkiem dalszego korzystania jest akceptacja zmian w Regulaminie.
 4. Klient może nabyć bilet lub sprawdzić historię E-Karty po zalogowaniu się na swoim indywidualnym koncie. Do zalogowania niezbędne jest wpisanie numeru karty i hasła podanego przy rejestracji.
 5. Pierwszy bilet okresowy klient nabywa w PSB.
 6. Informacja o przebiegu transakcji zawierająca m.in. unikalny identyfikator transakcji, a także informacja o szczegółach zakupu zostanie przesłana przez Operatora pod adres e-mail wskazany przez Klienta przy rejestracji do SDK.
 7. W momencie prawidłowego zakończenia procesu płatności Klientowi zostaje wysłany e-mail przez Operatora potwierdzający zaksięgowanie wpłaty za bilet. Zakup biletu zostaje w tym momencie sfinalizowany. Operacja przeniesienia środków na e-kartę opisana jest w Regulaminie Użytkowania Kieleckiej Karty Miejskiej.

§5

Płatność za bilet

 1. Cena biletu określona jest w złotych polskich (PLN) i zawiera podatek VAT.
 2. Rodzaje i ceny biletów ustala Rada Miasta Kielce.
 3. Klient realizuje płatność za bilet za pomocą szybkiego przelewu - usługa płatności szybkim przelewem z dowolnego banku dostarczającego usługę tego typu lub za pomocą karty płatniczej. Płatność wykonywana jest za pośrednictwem dostawcy usług płatności elektronicznych E-Card.

  Dostępne formy płatności:

  Karty płatnicze:

  • Visa
  • Visa Electron
  • MasterCard
  • MasterCard Electronic
  • Maestro

   

  ePrzelewy

  • Płacę z inteligo (inteligo)
  • mTransfer (mBank)
  • Płacę z Orange (mBank)
  • Przelew24 (Bank Zachodni WBK)
  • Przelew z BPH (Bank BPH)
  • Płacę z iPKO (PKO BP)
  • Pekao24Przelew (Bank Pekao)
  • Płacę z PeoPay (Bank Pekao)
  • Płacę z Citi Handlowy (CitiBank Handlowy)
  • PayWay Toyota Bank (Toyota Bank)
  • Płać z BOŚ (Bank Ochrony Środowiska)
  • Płacę z Alior Bankiem (Alior Bank)
  • T-Mobile Usługi Bankowe (Alior Bank)
  • Millennium - Płatności Internetowe (Bank Millennium)
  • Płać z ING  (ING Bank Śląski)
  • Credit Agricole Bank Polska S.A.
  • Eurobank  płatność online (Euro Bank S.A.)
  • db Transfer (Deutsche Bank Polska S.A.)
  • iKO (PKO BP)
  • Płać z Plus-Bank (Plus Bank S.A)
  • Przelew Volkswagen Bank direct (Volkswagen Bank Polska S.A)
  • Płacę z Idea Bank (Idea Bank S.A)
  • e-transfer Pocztowy24 (Bank Pocztowy S.A)
  • BLIK (Polski Standard Płatności sp. z o.o.)
  • Płacę z Idea-Cloud
  • R-Przelew (Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna)
  • SkyCash
  • mPay
  • Getin Noble Bank S.A.
       .    Płać z Getin Bank
       .    Płać z Noble Bank
       .    Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (Banki Spółdzielcze z Grupy SGB i BPS)
 4. Transakcja, w której nie zostanie wybrana płatność zostanie anulowana.
 5. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Klienta numeru konta bankowego na innych stronach internetowych. Za realizację i bezpieczeństwo transakcji szybkimi przelewami przeprowadzonymi na stronach internetowych OPE, odpowiada OPE.

§6

Prawa i obowiązki klienta

 1. Klient zobowiązany jest:
  1. korzystać z SDK zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami,
  2. nie przenosić praw wynikających z zawarcia Umowy na osoby trzecie,
  3. podać prawdziwe dane osobowe,
  4. nie wykorzystywać SDK w celu dokonania czynów niedozwolonych.
 2. Klient oświadcza, że wszelkie informacje dostarczone przez niego w trakcie korzystania z SDK są prawdziwe i zgodne z jego wiedzą.
 3. ZTM ma prawo odstąpić od Umowy w przypadku naruszenia przez Klienta niniejszego Regulaminu, w szczególności podania nieprawidłowych danych osobowych bądź danych dotyczących szybkiego przelewu.
 4. Kupujący oświadcza, że znane mu są konsekwencje cywilnoprawne i prawno-karne działań niezgodnych z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym, oraz przyjmuje do wiadomości, że o działaniach mających znamiona czynu zagrożonego przez ustawę (oszustwo itp.) będą informowane właściwe organy ochrony prawa, co nie wyłącza dochodzenia naprawienia szkody na drodze cywilnej.

§7

Reklamacje

 1. Składanie reklamacji dotyczących doładowań on-line odbywa się w formie pisemnej na adres ZTM lub na e-mail reklamacje@ztm.kielce.pl
 2. Przedmiotem reklamacji jest niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie usługi doładowania lub przeniesienia na e-kartę.
 3. Usługobiorca może zgłosić reklamację w terminie 5 dni od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.
 4. Podstawy reklamacji nie może stanowić:
  1. okoliczność, iż doładowanie dotyczy e-karty nieprawidłowo wskazanej przez Usługobiorcę,
  2. powoływanie się na okoliczności związane z nieprawidłowym funkcjonowaniem przeglądarki internetowej lub łącz telekomunikacyjnych,
  3. inne okoliczności związane z działalnością podmiotów, za których działania ZTM nie odpowiada.
 5. Reklamacja powinna zawierać dane Usługobiorcy, w tym adres do korespondencji, numer karty oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń, nr telefonu w przypadku potrzeby uzupełnienia reklamacji.
 6. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji ZTM zwraca się o ich uzupełnienie. Nie uzupełnienie w terminie 7 dni od wezwania skutkować będzie brakiem rozpatrzenia reklamacji.
 7. ZTM rozpatruje reklamację w terminie maksymalnie 14 dni od daty jej otrzymania lub uzupełnienia.
 8. W przypadku niemożności rozpatrzenia reklamacji w powyższym terminie ZTM informuje o tym składającego reklamację podając przyczynę przedłużenia terminu oraz przewidziany czas udzielenia odpowiedzi.

§8

Zastrzeżenia

 1. ZTM zastrzega możliwość czasowego zawieszenia dostępu do SDK celem przeprowadzenia prac konserwacyjnych. Informacje o braku dostępu do usługi będą publikowane na stronie www.kkm.ztm.kielce.pl.
 2. ZTM zastrzega sobie prawo nieprzyjęcia lub odrzucenia doładowania oraz do odmowy realizacji doładowania. W takim wypadku ZTM powiadomi Usługobiorcę o odmowie i jej przyczynie.
 3. Wnioski o doładowanie błędnie zdefiniowane lub takie których potwierdzenie nie będzie możliwe, mogą nie zostać zrealizowane a wpłacone środki zostaną zwrócone Usługobiorcy.
 4. W przypadku płatności kartą, zwrot nastapi bezpośrednio na rachunek karty.
 5. ZTM nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu, o ile niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań jest spowodowane okolicznościami, na które ZTM nie miał wpływu mimo zachowania należytej staranności (siła wyższa) albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej. W przypadku wystąpienia siły wyższej wykonanie Usługi zostanie zawieszone na okres równy okresowi działania siły wyższej.

§9

Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest udostępniany za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.kkm.ztm.kielce.pl.
 2. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie nie krótszym niż pięć dni po udostępnieniu zmienionego Regulaminu za pośrednictwem serwisu internetowego pod adresem www.ztm.kielce.pl. Usługi zamówione przed zmianą regulaminu zostaną zrealizowane na warunkach jakie były określone w momencie zaksięgowania wpłaty przez ZTM.
 3. Wszelkie informacje oraz pomoc pod numerem tel. 41 343 15 93.