1. Kasownik  służy  do   rejestracji  przejazdu  czyli kasowania  biletu, rejestracji przejazdów osób uprawnionych do bezpłatnych przejazdów, a także rejestracji wyjścia z pojazdu oraz   sprawdzania stanu konta e-karty.

2. W przedniej części kasownika starego typu znajduje się moduł wyświetlacza, na którym widoczna jest bieżąca data i czas. W kasownikach nowego typu dodatkowo widoczny jest nr linii autobusowej, kierunek i nr kolejny przystanku

3. Każda operacja przeprowadzana przy użyciu kasownika potwierdzana jest komunikatem informacyjnym na wyświetlaczu, widocznym tak długo, jak długo przyłożona jest do niego e-karta.

4. Na kasowniku starego typu poniżej wyświetlacza znajdują się trzy klawisze umożliwiające:

  N- kasowanie za bilet normalny
  U- kasowanie za  bilet ulgowy
  S- sprawdzenie stanu e-karty

Natomiast na wyświetlaczu kasownika nowego typu znajdują się cztery pola umożliwiające:

   Normalny - kasowanie za bilet normalny
   Ulgowy - kasowanie za  bilet ulgowy
   Sprawdzenie - sprawdzenie stanu e-karty
   Doładowanie – doładowanie e-karty (przeniesienie biletu zakupionego przez stronę WWW)

5. W kasownikach starego typu naciśnięcie klawisza N lub U powoduje, że kasownik jest gotowy przez około 5 sekund do pobrania jednorazowej opłaty z elektronicznej portmonetki za bilet stosownie do naciśniętego klawisza. Po przyłożeniu e-karty rozpoczyna się automatyczne pobieranie stosownej opłaty. W kasownikach nowego typu powyższe funkcje realizuje się poprzez naciśnięcie pól oznaczonych : Normalny, Ulgowy.

6. W kasownikach starego typu naciśnięcie klawisza S oznacza uruchomienie funkcji sprawdzania stanu e-karty tj. terminu ważności biletu okresowego oraz saldo elektronicznej portmonetki. Po przyłożeniu e-karty rozpoczyna się wyświetlanie stanu karty (kolejno: informacje o biletach okresowych, informacja o stanie elektronicznej portmonetki). Informacje    o zawartości e-karty wyświetlane są sekwencyjnie (data - kwota). Dodatkowo zapala się czerwona lampka oraz  generowany jest podwójny sygnał dźwiękowy. W kasownikach nowego typu powyższe funkcje realizuje się poprzez naciśnięcie pola oznaczonego: Sprawdzenie.

 

7. Poprawne przeprowadzenie  rejestracji przejazdu potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu i zaświeceniem się czerwonej diody na panelu kasownika oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

8. Niezarejestrowanie  przejazdu  sygnalizowane jest poprzez zaświecenie  czerwonej diody na kasowniku i potrójny sygnał dźwiękowy. Powód braku rejestracji pokazany jest na wyświetlaczu kasownika.

9. Zbyt szybkie  odsunięcie  karty  od  kasownika  spowoduje  wyświetlenie  komunikatu "Sprawdź operację", zaświecenie czerwonej diody oraz wygenerowanie potrójnego sygnału dźwiękowego. Należy wtedy wcisnąć przycisk S na kasowniku oraz ponownie zbliżyć do niego e-kartę, aby sprawdzić, czy operacja została przyjęta przez kasownik. W przypadku stwierdzenia braku rejestracji przejazdu czynność rejestracji należy powtórzyć.

10. Kasownik posiada funkcję blokowania rejestracji e-karty. Blokada kasowania uruchamiana jest przez kierowcę z panelu sterującego lub poprzez Kartę Kontrolera. Stan zablokowania kasownika jest sygnalizowany stosownym komunikatem na wyświetlaczu   „ZABLOKOWANY"   i   zaświeceniem czerwonej diody na kasowniku. Rejestracji przejazdu nie wymaga się w przypadku elektronicznych biletów okresowych.

11. E-karty spoza systemu są ignorowane.

12. Posiadacz e-karty zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca w kasowniku

13. System kasowania e-karty z elektroniczną portmonetką funkcjonuje na zasadzie pobierania opłat typu wejście-wyjście, co oznacza, że posiadacz e-karty zobowiązany jest zarejestrować przejazd w chwili wejścia do autobusu poprzez jej przyłożenie do oznaczonego miejsca na kasowniku. Zarejestrowanie przejazdu powoduje pobranie ze środków elektronicznej portmonetki opłaty, jak za bilet jednorazowy. Aby rozliczyć przejazd wg cen z elektronicznej portmonetki  należy dokonać rejestracji wyjścia z pojazdu.  W momencie rejestracji wyjścia z pojazdu zostanie zwrócona różnica między zaliczkowo pobraną opłatą jak za bilet jednorazowy, a opłatą należną za przejazd wg cen z elektronicznej portmonetki.

14. Kasownik pobiera z e-karty odpowiednio: opłatę za bilet normalny, ulgowy lub rejestruje tylko przejazd (w przypadku osób posiadających uprawnienia do bezpłatnych przejazdów).

15. Jeżeli rejestracja przejazdu, czyli kasowania biletu odbywa się przy użyciu przycisku N (za bilet normalny) lub U (za bilet ulgowy) najpierw należy wcisnąć odpowiedni przycisk, a następnie przyłożyć kartę do kasownika. W kasownikach nowego typu również najpierw należy wcisnąć odpowiednie pole na wyświetlaczu a następnie przyłożyć kartę do kasownika.

16. W przypadku spersonalizowanej e-karty jako normalna lub ulgowa kasownik automatycznie pobiera opłatę zgodną z rodzajem zakodowanego biletu bez konieczności naciskania przycisków znajdujących się na kasowniku.

17. Upłynięcie daty ważności zapisanych na spersonalizowanej e-karcie uprawnień do przejazdów ulgowych z elektronicznej portmonetki nie będzie sygnalizowane. Kasownik pobierze opłatę jak za przejazd normalny.

18. Aby zarejestrować przejazd, na e-karcie musi znajdować się kwota nie mniejsza niż  cena biletu jednorazowego.

19. W przypadku korzystania z e-karty, z kontraktu elektronicznej portmonetki podczas podróży z tego samego przystanku w tym samym autobusie można dokonać maksymalnie 5 skasowań – tj. skasowania za siebie i do 4 dokasowań za współpasażerów przy użyciu przycisku N lub U bądź w kasownikach nowego typu pól Normalny lub Ulgowy.

20. Każda dodatkowa rejestracja przejazdu poza swoim przejazdem wymaga dodatkowej rejestracji tzn. dokasowania e-karty przy użyciu odpowiednich przycisków na kasowniku, o których mowa w pkt 4.

21. W przypadku korzystania z e-karty, z zapisanymi dwoma kontraktami tj., biletu okresowego i  elektronicznej portmonetki w pierwszej kolejności system będzie korzystał  z ważnego (ważny w danym dniu) biletu okresowego. Jeśli bilety okresowe zakodowane na e-karcie utraciły już ważność to kasownik podejmuje bez ostrzeżenia próbę skasowania biletu z elektronicznej portmonetki wg taryfy ustawionej w e-karcie.

22. Opis funkcjonowania kasownika  z boczną kieszenią do wykonywania doładowań internetowych.

 Na kasowniku starego typu dwukrotne naciśnięcie klawisza S, a na kasowniku nowego typu naciśnięcie pola Doładowanie powoduje uruchomienie funkcji przenoszenia na kartę środków zakupionych przez internet. Po uruchomieniu funkcji kasownik oczekuje na umieszczenie karty wbocznej kieszeni. Kartę można usunąć z kieszeni dopiero po zakończeniu operacji. Zakończenie operacji przenoszenia środków jest sygnalizowane komunikatem na wyświetlaczu kasownika i sygnałem dźwiękowym.

·  Poprawne zakończenie operacji przenoszenia środków potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu, zaświeceniem się czerwonej diody na panelu kasownika oraz pojedynczym sygnałem dźwiękowym.

·  Niepoprawne zakończenie operacji przenoszenia środków potwierdzane jest komunikatem na wyświetlaczu, zaświeceniem się czerwonej diody na panelu kasownika oraz potrójnym sygnałem dźwiękowym.